Press release (persbericht) Athleteshop

The Court of the Northern Netherlands declared the private limited company Athlete.nl B.V., located in Groningen, to be bankrupt. Mr P.T. Bakker, lawyer at BENK Advocaten in Groningen, was appointed as curator.

Athleteshop bankruptcy

On Monday 2 July 2018, The Court of the Northern Netherlands declared the private limited company Athlete.nl B.V., also operating under the name Athleteshop and located in Groningen, to be bankrupt. Mr P.T. Bakker, lawyer at BENK Advocaten in Groningen, was appointed as curator.
 

Athlete.nl conducted business via the internet related to the trade of leisure items, including and in particular athletic equipment. It traded throughout Europe, with the majority of its turnover coming from foreign clients. Athlete.nl, which was founded in 2010, grew incredibly quickly.  At the time of bankruptcy, 146 employees worked at the company, who were owed outstanding June 2018 wages and holiday allowances. The net turnover for 2017 was €23.5 million, which resulted in a loss of €3.6 million. In the period of 2018 leading up to the bankruptcy date, €6.6 million was generated in turnover, with a loss of €2.2 million. On the date of bankruptcy, there was a recorded debt to commercial creditors of €4.4 million. The curator has discovered a substantial supply of items.
 

No entrepreneurial activities are currently being performed under the bankruptcy, so nothing can be ordered. As of 2 July 2018, a “cooling-off” period of two months begins as well.


Benk Advocaten taking inventory

The curator and other members of his office are busy taking inventory of assets and liabilities as well as all the other aspects that play a role in a bankruptcy like this one, including preparations for sale. In this process, the possibility of the enterprise being started up entirely again is being investigated. Candidates for a new start like this one will be quick to contact the curator.  

The period preceding the bankruptcy was characterised by negative reports about the business in the media, a downward spiral with regard to its ability to be financed, and the associated availability of liquid assets. Many orders, numbering anywhere between 5000 to 7000, have yet to be delivered. Most of these orders have been paid for in advance by the client. The big question for many clients is whether there order will still be received and, if not, whether their money will be refunded to them. In the current situation, it seems highly unlikely that a client will still receive an order. The curator is continuing to investigate the other options available for the clients. If they would like to stay up do date on the current developments in the bankruptcy and announcements from the curator, this can be done at the BENK Advocaten website, where a specific page has been created for it. Claims can also be submitted here.
 

Faillissement Athleteshop

Door de rechtbank Noord-Nederland is op maandag 2 juli 2018 de besloten vennootschap Athlete.nl B.V., tevens handelend onder de naam Athleteshop, gevestigd te Groningen, in staat van faillissement verklaard. Als curator is aangesteld mr. P.T. Bakker, advocaat bij BENK Advocaten te Groningen.

Athlete.nl handelde via internet in vrijetijdsartikelen, waaronder vooral sportmaterialen. Deze handel vond in geheel Europa plaats, waarvan het grootste deel van de omzet van buitenlandse klanten afkomstig was. Athlete.nl, opgericht in 2010, was erg snel gegroeid.  Op het moment van faillissement werkten 146 werknemers bij het bedrijf, waarvan de lonen over juni 2018 en het vakantiegeld achterstallig zijn. De netto omzet over 2017 bedroeg € 23,5 miljoen, hetgeen resulteerde in een verlies van € 3,6 miljoen. Over de periode tot faillissementsdatum in 2018 is € 6,6 miljoen omgezet, met een verlies van € 2,2 miljoen. Op faillissementsdatum was er een geboekte schuldenlast van € 4,4 miljoen aan handelscrediteuren. Door de curator is nog een aanzienlijke voorraad aangetroffen.

In het faillissement worden tot nu toe geen ondernemersactiviteiten uitgeoefend, er kan dus nu niets worden besteld. Ook geldt vanaf 2 juli 2018 een zogenaamde "afkoelingsperiode" van twee maanden.

 
Inventarisatie BENK Advocaten

De curator en zijn kantoorgenoten zijn druk doende met inventariseren van activa en passiva en met alle overige aspecten die spelen in een dergelijk faillissement, waaronder de voorbereiding van een verkoop. Daarbij wordt ook de mogelijkheid van een volledige doorstart van de onderneming onderzocht. Kandidaten voor een dergelijke doorstart worden opgeroepen zich spoedig bij de curator te melden.  

De periode voorafgaand aan dit faillissement kenmerkt zich door negatieve berichtgeving in de media over de onderneming, een neerwaartse spiraal betreffende de financierbaarheid en de daarbij behorende beschikbaarheid van liquiditeiten. Veel bestellingen, waarbij aantallen zijn genoemd van 5.000 tot 7.000, zijn tot nu toe niet geleverd. Meestal zijn die bestellingen door de klant vooruitbetaald. De grote vraag voor veel klanten is of zij hun bestelling nog ontvangen en, zo niet, of zij hun geld terug kunnen krijgen. De huidige stand van zaken lijkt te zijn dat de kans dat een klant nog een bestelling geleverd krijgt uiterst klein is. Door de curator wordt nog nader onderzocht wat de overige mogelijkheden voor de klanten zijn. Voorgeval zij op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in het faillissement, en mededelingen van de curator, kan dat via de site van BENK Advocaten, waarvoor een speciale pagina is ingericht. Vorderingen kunnen hier ook worden ingediend.

duif

Auteur

mr. Peter (P.T.) Bakker

Gepubliceerd op

05-07-2018

Rechtsgebieden

Insolventierecht