MEDIATION

MEDIATION

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij partijen onder begeleiding van een bemiddelaar onderzoeken of zij tot een oplossing kunnen van een bestaand conflict.

Een mediator heeft een onpartijdige en onafhankelijke rol en is er voor alle partijen. Mediation kenmerkt zich door openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid. Een mediator stimuleert en begeleidt het gesprek tussen partijen, zodat partijen gezamenlijk tot goede afspraken komen. Daarnaast is er – waar partijen dit willen en waar zich dat aandient – aandacht en ruimte voor de emotionele zijde van het geschil. De mediator informeert partijen zo nodig over de juridische, financiële en fiscale aspecten van het geschil.
Bij  mediation behouden de betrokken partijen hun autonomie en blijven zij verantwoordelijk voor de mogelijke oplossingen voor hun conflict. Mediation is bovendien goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure op tegenspraak.

 

Arbeids mediation

Arbeidsrelaties kunnen verstoord raken. Als er een conflict ontstaat in de arbeidsrelatie dan heeft dat grote gevolgen voor alle betrokkenen. De verhoudingen raken verstoord, de samenwerking stagneert en de emoties kunnen hoog oplopen. Dat kan ver gaande gevolgen hebben voor de bedrijfsprocessen en de sfeer op de werkvloer, maar ook voor de betrokkenen persoonlijk. Daardoor ontstaat kans op uitval wegens arbeidsongeschiktheid en een langdurige conflictueuze situatie die veel aandacht en energie vraagt.
Mediation is een beproefd middel om buiten de rechtszaal tot conflictoplossing te komen. Onder begeleiding van een deskundig mediator kunnen partijen luisteren naar elkaars belevingen en gevoelens en hun belangen uitspreken. Daardoor verkrijgen partijen een beter inzicht in elkaars posities en drijfveren waardoor oplossingsgericht met elkaar kan worden gesproken. Op deze manier kan in een rustige en gestructureerde setting worden gezocht naar een voor beide partijen passende oplossing die ook wordt gedragen door de partijen.
Arbeids mediation kan over verschillende onderwerpen bijdragen aan een oplossing. Soms gaat het enkel om een verstoring van de communicatie tussen partijen en de gevolgen die dat kan hebben voor de werkrelatie. Bij een verscherping van de verhoudingen kan beëindiging van de arbeidsrelatie het doel zijn waar partijen op uitkomen, exit mediation. Mediation draagt bij aan erkenning van de wederzijdse posities en het vinden van een passende oplossing voor de gerezen problemen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de juridische gevolgen van de te maken afspraken, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden met de geldende regelgeving van het UWV, de Wet Verbetering Poortwachter en verplichtingen in het kader van de re-integratie en de positie van de bedrijfsarts.

Mediation bij zakelijke geschillen

Mediation kan succesvol worden ingezet bij zakelijke geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten tussen vennoten, leden in een maatschap, aandeelhouders binnen een onderneming of binnen andere samenwerkingsverbanden tussen ondernemers. Mediation kan op een snelle manier een oplossing bieden in dit soort zakelijke geschillen. Mediation kan op korte termijn worden ingezet waardoor snel resultaten kunnen worden geboekt. Daarmee kunnen ook de kosten voor het bereiken van een oplossing buiten de rechtszaal beperkt blijven.

Voor meer informatie over arbeidsrecht mediation en zakelijke mediation kunt u terecht bij mr. Ben Kievitsbosch. Hij is advocaat-mediator en lid van Mediation federatie Nederland (MfN).

BEZOEKADRES: STEDUMERMAAR 10 GRONINGEN TELEFOON: 050 313 64 16