PRIVACYVERKLARING

BENK Advocaten is gevestigd te (9735 AC) Groningen aan de Stedumermaar 10 (correspondentieadres: Postbus 9420 te (9703 LP) Groningen). U kunt ons telefonisch bereiken op 050 - 313 64 16 of u kunt een e-mail sturen naar info@benkadvocaten.nl. Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01164108.

Persoonsgegevens 
Persoonlijke gegevens die u actief aan ons verstrekt, en informatie die automatisch aan ons wordt doorgegeven, zullen wij met grote zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt. Via deze verklaring geven wij u algemene informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens door ons kantoor.

Waarom en waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Als u cliënt van ons kantoor bent sluiten wij met u een overeenkomst van opdracht. Voor het uitvoeren van deze overeenkomst is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens beschikken. Wij moeten namelijk met u in contact kunnen treden en met u kunnen corresponderen. Ook zijn deze gegevens noodzakelijk om u te adviseren en bij te staan als het tot een (gerechtelijke) procedure komt. Tot slot is het verwerken van deze gegevens nodig om de betaling af te handelen.
Daarnaast verzamelen wij alle informatie die van belang is voor de zaak waarvoor u bij ons bent. Indien u deze gegevens niet, of niet volledig, aan ons verstrekt kunnen wij uw belangen niet ten volste behartigen.
Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en indien u wilt dat wij dit voor u aanvragen, hebben wij meer gegevens van u nodig. Wij verstrekken deze informatie dan aan de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal vervolgens aan de hand van deze gegevens beoordelen of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.
BENK Advocaten verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
En wij verzamelen gegevens als u informatie opvraagt, of een vordering indient in een van de faillissementen die aan ons kantoor zijn toegewezen.
Verder verzamelen wij uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening, voor het versturen van onze nieuwsbrief, en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening onder meer door het voeren van eigen marktonderzoek.

Welke gegevens verwerken wij van u?
In eerste instantie verzamelen wij:

  • uw naam;
  • uw contactgegevens als adres, e-mailadres, telefoonnummer;
  • uw geboortedatum en plaats;
  • overige relevantie informatie die u in het kader van uw (rechts)zaak aan ons verstrekt;
  • Verder zullen wij de volgende aanvullende gegevens verzamelen wij als u in aanmerking komt en wil komen voor gefinancierde rechtsbijstand:
  • uw Burgerservicenummer (BSN);
  • gegevens over uw thuissituatie.

Bij het bezoek aan de website zullen automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers/servers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, internet browser en mogelijk de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Dat betreft alleen technische, functionele en analytische cookies.

Nieuwsbrief
Wij zenden een nieuwsbrief aan alle abonnees van de nieuwsbrief. U bent abonnee als u na aanmelding de instructies opvolgt die u per e-mail ontvangt. Onder iedere nieuwbrief treft u een link aan waarmee u zich kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Duur van de opslag
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevenswerking dan wel niet langer dan op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Delen wij uw gegevens met anderen?
BENK Advocaten verstrekt uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden. Het kan wel zijn dat wij uw gegevens verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, u daarvoor toestemming geeft of indien ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder (maar niet uitsluitend) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of een rechterlijke uitspraak. Bovendien zijn er partijen die ons ondersteunen bij bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering. Met al die partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
BENK Advocaten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging tegen te gaan. Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Klacht over gebruik persoonsgegevens
Indien u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dat uiteraard graag van u. Wij zullen dan ons best doen om er onderling met u uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.benkadvocaten.nl.

Vragen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Heeft u vragen over ons privacybeleid, over uw privacy, of wilt u uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of (laten) verwijderen? Neemt u dan contact op met ons kantoor door te bellen met: 050 - 313 64 16 of door een e-mail te sturen naar: info@benkadvocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij telefonisch contact met u opnemen, ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEZOEKADRES: STEDUMERMAAR 10 GRONINGEN TELEFOON: 050 313 64 16