Hoe kunt u uw personeel in dienst houden?

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een tegemoetkoming, een subsidie, in uw loonkosten aanvragen. Bij de vaststelling van deze loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uitgegaan van uw eígen werknemers (dus niet van ingeleend personeel). Werknemers die ziek zijn en waarvan u het loon doorbetaalt, tellen mee.

Ook uw aanvullende kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies en vakantiegeld worden gecompenseerd en wel door een toeslag van 30% bij het sociale verzekeringsloon op te tellen.  Extra kosten als transitievergoedingen of schadevergoedingen tellen niet mee. Loon dat boven het bedrag van € 9.538 bruto per maand uitstijgt, komt  niet voor subsidie in aanmerking.

 

Vanaf wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Het streven is 6 april. Op vrijdag 3 april wordt bekend gemaakt of u met ingang van 6 april een aanvraag kunt indienen bij het UWV of dat dit 14 april wordt.

 

Voor welke werknemers geldt dit?

De regeling geldt voor werknemers met wie u een “gewone” arbeidsovereenkomst heeft, maar het geldt ook voor werknemers met wie u een flexibele arbeidsovereenkomst heeft, zoals een oproepovereenkomst of een nul-urencontract.

 

Hoe hoog is die tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het verlies aan omzet. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt u een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming zal maximaal 90% bedragen en geldt naar rato van de omzetdaling. Als voorschot ontvangt u echter eerst 80%.

 

Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?

Het UWV hanteert een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag. De betaling van het voorschot van 80% vindt plaats in drie termijnen. Het streven is dat de betaling van de eerste termijn van het voorschot plaatsvindt binnen 2 tot 4 weken.

 

Hoe moet u uw omzetverlies berekenen?

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een meetperiode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maand maart, april of mei 2020. U moet dus vooraf kiezen of u de periode van drie maanden op 1 maart, 1 april of 1 mei wilt laten ingaan. De omzet in de meetperiode wordt dan vergeleken met de totale omzet over 2019, gedeeld door vier. De referentie-omzet is dus 25% van de omzet van 2019.

 

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming berekend?

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals die bekend is bij de Belastingdienst.

De rekenformule luidt als volgt:

Het % van de verwachte omzetdaling x de loonsom van januari 2020 x 3(maanden) x 1,3 (die toeslag) x 0,9 (immers 90%)

 

Hoe wordt de definitieve toekenning bepaald?

Het % van de werkelijke omzetdaling x de werkelijke loonsom over de drie gekozen maanden x 1,3 x 0,9

 

Wat geldt als u te veel / te weinig voorschot heeft ontvangen?

Binnen 24 weken na afloop van de drie maanden periode moet u om een definitieve vaststelling verzoeken. U moet dan de definitieve gegevens aanleveren, op basis waarvan de werkelijke omzetdaling wordt vastgesteld. Ook wordt dan gekeken of u zich aan de voorwaarden (zie hieronder) heeft gehouden. Binnen 22 weken wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Er kan dan sprake zijn van een nabetaling of een terugvordering.

 

Hoe wordt er gerekend als uw onderneming deel uit maakt van een concern?

Dan geldt de omzetdaling op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. De aanvraag moet per loonheffingsnummer aangevraagd worden.

 

Wat geldt als u vestigingen in het buitenland heeft?

Dan is bepalend of u in Nederland sociaal verzekerde werknemers heeft.

 

Is een accountantsverklaring vereist voor grotere aanvragen?

Dat wordt binnen 4 weken bekend gemaakt.

 

Wat zijn de voorwaarden? 

1.Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u de loonsom in die drie maanden zoveel mogelijk gelijk te houden en het loon van uw werknemers dus gewoon door te betalen.

2. U mag in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doen om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Dit geldt niet voor ontslagaanvragen die al bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.

U mag dus wél een vaststellingsovereenkomst sluiten en u mag arbeidsovereenkomsten op andere gronden dus wél beëindigen.

 

Kunt u overtreding van de 2e voorwaarde nog goed maken?

Ja dat kan. Indien u na 17 maart 2020 een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV heeft u vijf werkdagen de tijd om deze in te trekken. Deze vijf werkdagen gaan lopen na inwerkingtreding van de regeling, dan wel, indien de aanvraag ná het tijdstip van inwerkingtreding is gedaan, binnen vijf werkdagen na de indiening van de ontslagaanvraag.

 

Wat is de sanctie op overtreding van de 2e voorwaarde?

Dan ontvangt u minder subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie u toch ontslag heeft aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt dan in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

 

Valt het loon van uw DGA onder de loonsom waar u subsidie voor kunt krijgen?

Waarschijnlijk niet, omdat voor de DGA geen sociale zekerheidspremies worden afgedragen. Het loon van een minderheidsaandeelhouder valt er zeer waarschijnlijk wél onder, mits deze onder de sociale verzekeringen valt.

 

Moet u uw ondernemingsraad informeren over een subsidieaanvraag?

Ja, daartoe bent u verplicht.

 

Kan de periode van 3 maanden verlengd worden?

Ja, dat kan en dan kunnen er aanvullende eisen gesteld worden; deze zijn nu nog niet bekend.

 

Kunt u iets doen tegen een afwijzing van uw aanvraag?

Als het UWV uw aanvraag afwijst dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar indienen.

 

Als gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten juichen wij toe dat de overheid met deze nadere invulling van de NOW is gekomen. Het is helaas een complexe regeling, waarbij u goed moet opletten wat u aanvraagt. Wij kijken graag met u mee bij het opstellen van uw aanvraag om te zorgen dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden.

 

Neem nu contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten: mr. Ben Kievitsbosch of mr. Elizabeth Stegeman 

personeel

Auteur

mr. Elizabeth (W.E.A.) Stegeman

Gepubliceerd op

01-04-2020

Rechtsgebieden