Meer bescherming voor schuldeisers bij turboliquidatie op komst

Vanuit praktisch oogpunt is het wenselijk dat de mogelijkheid tot turboliquidatie bestaat, maar veel gehoorde kritiek is dat er ook misbruik van kan worden gemaakt. Bij een “reguliere” beëindiging  van een rechtspersoon wordt een vereffeningstraject doorlopen waarbij allerlei formaliteiten in acht moeten worden genomen. Zo moet de vereffenaar een rekening en verantwoording van de vereffening opstellen, deze deponeren bij het handelsregister en hiervan melding doen in een nieuwsblad. Schuldeisers hebben vervolgens de mogelijkheid tegen de rekening en verantwoording in verzet te komen. Bij een turboliquidatie is de rechtspersoon feitelijk al opgehouden te bestaan voordat het tot deze formaliteiten komt. Hiervan kan misbruik worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat eerst alle bezittingen worden weggesluisd en vervolgens een ontbindingsbesluit wordt genomen waarmee de rechtspersoon eindigt. Schuldeisers blijven dan met lege handen achter zonder dat zij enig inzicht hebben in de laatste financiële stand van zaken bij de rechtspersoon.

Om de positie van schuldeisers bij een turboliquidatie te verbeteren is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding. De kern van het wetsvoorstel is dat het bestuur verplicht wordt om ook bij een turboliquidatie een aantal stukken openbaar te maken waarin financiële verantwoording wordt afgelegd van de afwikkeling. Hiermee krijgen schuldeisers een beter beeld en kunnen zij beter inschatten of zich in het zicht van de ontbinding onregelmatigheden hebben voorgedaan.

Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om in specifieke gevallen de rechtbank te verzoeken aan bestuurders een bestuursverbod op te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bij een turboliquidatie de zojuist genoemde openbaarmakingsplicht niet wordt nageleefd.

Turboliquidatie kan in veel gevallen een geoorloofde manier van beëindiging van een onderneming zijn. Schuldeisers mogen daarbij echter wel op een zekere mate van transparantie en onderbouwing rekenen. Met dit wetsvoorstel wordt daaraan tegemoetgekomen. Overigens gelden de voorgestelde maatregelen in principe voor twee jaar, maar bevat het wetsvoorstel de mogelijkheid om ze te verlengen.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel of heeft u vragen over de beëindiging van uw vennootschap? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Zij kunnen u hierover adviseren.

faillissement

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

13-09-2021

Rechtsgebieden

Insolventierecht | Ondernemingsrecht