NOW 2.0: Verlengde steun, maar ook een beroep op het aanpassingsvermogen

In deze brief wordt op diverse punten gesproken van een aanpassingsproces aan een veranderde situatie, van een overbrugging naar een nieuwe realiteit, en van veerkracht om zich naar een nieuwe realiteit te voegen. Dat betekent dat niet alle gunstige voorwaarden uit NOW 1 zullen terugkeren in NOW 2.

 

Daarentegen is het op enkele punten juist verbeterd ten opzichte van de eerste versie. Wij zetten de punten uit de NOW 2.0 voor u op een rijtje:

Periode

Er kan wederom een tegemoetkoming voor de loonkosten gevraagd worden en ditmaal over de periode juni, juli, augustus en september.

De omzetdaling wordt vastgesteld over wederom één aaneengesloten periode.

Als u voor de 2e keer een beroep doet op de NOW, dan dient deze omzetperiode aan te sluiten op de periode gekozen in het 1e tijdvak.

Wijziging referentiemaand

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020.

Systematiek

De systematiek blijft gelijk, dat wil zeggen dat als u tenminste 20% omzetverlies verwacht, u een aanvraag kunnen indienen bij het UWV.

Op basis van deze aanvraag verstrekt het UWV u wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag).

Subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangen heeft tellen mee als omzet.

Wel bedrijfseconomische ontslagen

De verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen is verdwenen; de overheid wil de ondernemer in staat stellen de organisatie aan te kunnen passen aan de veranderde economie. Dit betekent dat de extra boete van 150% gaat verdwijnen en dat de subsidie “gewoon” gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Boete

De overheid wil echter wel misbruik voorkomen; als u voornemens bent om 20 of meer werknemers op economische gronden te ontslaan, dient u een akkoord met de vakbonden of de OR of een personeelsvertegenwoordiging te hebben. Lukt dat niet, dan moet u een aanvraag tot mediation indienen bij de Stichting van de Arbeid. Indien u zich niet aan deze voorwaarde houdt, krijgt u een boete van 5% van het totaal bedrag dat u als subsidie heeft ontvangen.

Geen winstuitkering en bonus

U mag in 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen en geen  bonus aan het bestuur/de directie uitkeren. Evenmin mogen er eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een subsidie op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Bijscholing/omscholing

Als werkgever krijgt u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ook dit weer in verband met die overbrugging naar een gewijzigde realiteit.

Seizoensbedrijven

Voor seizoensbedrijven geldt een alternatieve loonsombepaling: als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van 3 x  over de maand januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte. Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog.

Verhoging forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag wordt van 30% verhoogd naar 40%.
Accountantsverklaring
Als u een voorschot heeft ontvangen van € 100.000,- of meer, zal een accountantsverklaring verplicht gesteld worden. Om te voorkomen dat u een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. 

Als u een voorschot van minder dan € 100.000,- heeft ontvangen zult u zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook u een accountantsverklaring nodig heeft. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.


Datum aanvraag

De datum waarop een aanvraag gedaan kan worden voor NOW 2.0 lijkt 6 juli 2020 te worden.

 

Voorgaande laat zien dat een van de meest in het oog springende veranderingen is, dat het verbod op bedrijfseconomisch ontslagen is vervallen. Uit bovengenoemde brief blijkt dat, nu het aanpassen aan en het voegen naar de nieuwe situatie belangrijk wordt gevonden, er geen verbod meer moet gelden om noodzakelijke herstructureringen door te voeren. Daar staat tegenover dat, indien er ontslagen van 20 of meer werknemers zouden moeten worden doorgevoerd, er extra eisen gelden. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven later mogelijk nog dieper in de problemen zullen komen, met het risico op faillissementen en nog meer ontslagen.

Indien u wilt weten wat dit noodpakket 2.0 in uw concrete situatie voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met onze arbeidsrechtspecialisten mr. Ben Kievitsbosch telefoon 050-5445385,
e-mailadres: kievitsbosch@benkadvocaten.nl of mr. Elizabeth Stegeman telefoon 050-5445382 of 06-2929 3638, e-mailadres: stegeman@benkadvocaten.nl

tweede kamer

Auteur

mr. Elizabeth (W.E.A.) Stegeman

Gepubliceerd op

04-06-2020

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht