De eerste inzichten over de toepassing van de WHOA

Herstructureringsdeskundigen
De verlieslatende onderneming kan de rechtbank verzoeken een zogeheten herstructureringsdeskundige te benoemen, die in het belang van de schuldeisers de totstandkoming van een akkoord begeleidt. Rechtbanken gaan streng om met de benoeming van een herstructureringsdeskundige. Belangrijk is dat de deskundige onpartijdig en onafhankelijk is en daarnaast de juiste kennis in huis heeft. Zo moet de deskundige ervaring hebben met herstructurering van schulden bij ondernemingen en zowel financiële als insolventierechtelijke kennis hebben. Bij een verzoek om een bepaalde persoon als herstructureringsdeskundige aan te wijzen dient dus goed te worden gemotiveerd waarom die persoon geschikt is. Duidelijk is in ieder geval dat niet is voldaan aan het vereiste van onafhankelijkheid  wanneer het gaat om iemand die al langer (bijvoorbeeld als adviseur) is verbonden aan de onderneming.

Verzoek tot tussentijdse uitspraak
De wet biedt de mogelijkheid om de rechter tussentijds te verzoeken uitspraak te doen over een bepaald aspect van het voorgenomen akkoord. Op deze manier kan in een vroeg stadium al zekerheid worden verkregen voordat een akkoord ter stemming wordt voorgelegd. Zo werd de rechtbank Rotterdam gevraagd uitspraak te doen over een beoogde klassenindeling waarmee concurrente crediteuren ongelijk werden behandeld. De rechter gaf in zijn uitspraak aan dat hij hiervoor een redelijke grond aanwezig achtte omdat de onderneming feitelijk gezien niet zou kunnen worden voortgezet zonder deze ongelijke behandeling. De betreffende schuldeisers werden daarom niet in hun belangen geschaad.

Gecontroleerde afwikkeling
De WHOA ziet primair op de herstructurering van schulden van ondernemingen. Dit betekent niet dat de wet uitsluitend relevant is voor levensvatbare ondernemingen. De rechtbank Noord-Nederland benadrukt uitdrukkelijk dat de wet ook ondernemingen zonder overlevingskansen in staat stelt om buiten faillissement tot een gecontroleerde afwikkeling te komen. Hiervoor is dan wel vereist dat dit tot een beter resultaat leidt dan het geval zou zijn bij afwikkeling in faillissement.   

Afwijzing
De rechtbank dient goedkeuring van een akkoord te weigeren als zich een afwijzingsgrond voordoet. Van belang is onder andere dat de schuldeisers deugdelijk van informatie worden voorzien voordat zij over het akkoord stemmen. De rechtbank Den Haag wees onlangs een verzoek tot goedkeuring van een akkoord af omdat de schuldeisers niet juist en volledig waren geïnformeerd. Zo bleek nadat over het akkoord was gestemd dat bepaalde uitgangspunten van het akkoord niet klopten. Daarnaast had de ondernemer een onjuist beeld geschetst over de levensvatbaarheid van de onderneming, terwijl het akkoord gericht was op de voortzetting daarvan.

Deze uitspraken geven een eerste inzicht in de toepassing van de WHOA. Het is een ingewikkelde wet die de komende jaren in de rechtspraak nog meer postuur zal krijgen. Wij houden u uiteraard op de hoogte daarvan.

Ons kantoor heeft veel kennis over insolventie in huis. Dreigt u in financiële problemen te komen? Dan denken de ervaren insolventierechtspecialisten van BENK Advocaten graag met u mee over de beste aanpak. Voor advies kunt u bellen met mr. Peter Bakker of mr. Arnold Gras.

 

faillissement

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

29-03-2021

Rechtsgebieden

Insolventierecht